ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
เพื่อให้การบริการของสี่สหายขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภาคใต้ ทางบริษัทฯ ขอรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านประมาณ 1 นาที เพื่อขอข้อมูลในการนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในขยายพื้นที่บริการต่อไป
ทางบริษัทขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ สำหรับการให้ข้อมูลอันมีค่าแก่สี่สหายขนส่ง